Samenwerking

Het Steunpunt en haar leden werken samen met verschillende partners op lokaal, regionaal en Vlaams niveau. Als sector staan wij steeds open voor nieuwe partnerschappen en samenwerkingsmogelijkheden.   

In dialoog met beleid en sociale partners

SLN is namens de sector de erkende gesprekspartner voor het beleid. Op regelmatige basis is er overleg met het kabinet Werk en het Departement Werk en Sociale Economie. Ad hoc overleg met andere beleidsdomeinen is altijd mogelijk.

SLN ontmoet de sociale partners binnen ESF, in paritair samengestelde organen of neemt deel aan ad hoc overlegmomenten rond relevante thema’s voor haar leden.

Partner van de VDAB

De leden van SLN organiseren een groot deel van hun aanbod in samenwerking met en in opdracht van de arbeidsmarktregisseur VDAB. Om die werking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, overlegt het Steunpunt structureel met de VDAB over verschillende thema’s en instrumenten.

Samenwerking met lokale besturen

Vandaag werken in heel Vlaanderen lokale besturen op verschillende manieren samen met SLN-leden. Dat kan gaan om het gebruik van gemeentelijke infrastructuur, projecten in de werkwinkel, de inwerking van nieuwe werknemers, het openstellen van werkvloeren, opdrachten in aanbesteding (groenbeheer, schoonmaak, renovatie), …  

Met sectoren talent in goede banen leiden

SLN-leden ontwikkelen al jarenlang activiteiten binnen verschillende sectoren, zoals horeca, bouw, verhuizingen, social profit, metaal, groene sectoren, elektriciteit, voeding … De uitgevoerde opdrachten verlopen in samenwerking met sectorale (opleidings)fondsen en dragen zo bij tot het invullen van de sectorale doelstellingen zoals binnen de sectorconvenants vastgelegd.  

De SLN-leden staan klaar om ook binnen de volgende generatie sectorconvenants 2013-2014 een actieve rol op te nemen en een antwoord te bieden op de uitdagingen inzake competentieontwikkeling, duurzame diversiteit, knelpuntvacatures.

Partner in diversiteit

Jobkanaal is een initiatief van Voka, UNIZO, VKW en Verso om bedrijven en arbeidsbemiddelaars in contact te brengen met werkzoekenden uit kansengroepen (50-plussers, personen met een arbeidshandicap en allochtonen). Het biedt onder andere een vacatureplatform voor werkgevers. De SLN-leden werken sinds de start samen met Jobkanaal om werkgevers in contact te brengen met geschikte en gemotiveerde werkzoekenden uit kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

SLN heeft een samenwerkingsprotocol met Jobkanaal en stimuleert haar leden om Jobkanaal actief te gebruiken en te integreren in de werking. Als protocolpartner zetelt SLN in het Vlaams Monitoringscomité van Jobkanaal. De leden nemen deel aan regionale stuurgroepen.


Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be